โรคภาวะ อาการอื่นๆ
Heart Valve Regurgitation

โรคลิ้นหัวใจรู้เท่าทันรักษาได้

‘หัวใจ’ จัดเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญที่สุดในร่างกาย โดยมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และมี ‘ลิ้นหัวใจ’ คอยควบคุมการไหลเวียนของโลหิตให้เป็นไปตามทางถูกต้อง แต่ถ้าลิ้นหัวใจเกิดเสื่อมสภาพ หรือมีโรคที่ทำให้การทำงานไม่เป็นปกติ ก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานเพิ่มมากขึ้น จนก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น หัวใจโต, เลือดคั่งในหัวใจ, เลือดคั่งในปอด เป็นต้น จนกระทั่งเสียชีวิตไปในที่สุด หน้าที่ของ ‘ลิ้นหัวใจ’...

Read More