marangpod        โรคมะเร็งปอดนั้นได้พรากชีวิต ประชากรของประเทศไทยเป็นจำนวนมากและเป็นอันดับต้น ๆ ของมนุษย์ โรคมะเร็งปอดนั้นแต่ก่อนการรักษานั้นเป็นไปได้ยากลำบากนักเพราะเครื่องมือแล้ววัสดุต่าง ๆ ไม่อำนวยจึงทำให้การคิดค้นรักษาโรคมะเร็งปอดนั้นยังรักษาไม่ได้ สมัยก่อนจึงทำให้ผู้เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งปอดเยอะมากในประเทศไทยจึงได้มีหน่วยแพทย์ได้ทำการคิดค้นการรักษาโรคมะเร็งปอดปัจจุบันโรคมะเร็งปอดนั้นจึงรักษาได้แต่จะรักษาให้หายขาดได้ในมะเร็งปอดระยะต้นเท่านั้น

สาเหตุของโรคมะเร็งปอดนั้นเกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ทำงานผิดปกติอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีอะไรสามารถควบคุมได้ทำให้เซลที่ผิดปกตินั้นมารวมเป็นกลุ่มก้อน และการตรวจสอบนั้นตรวจสอบได้ในต่อเมื่อมะเร็งนั้นมีขนาดใหญ่ ซึ่งเซลพวกนี้จะแพร่อย่างรวดเร็วไปตามร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมะเร็งปอดนั้นสามารถพรากชีวิตผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วแต่ชนิดของมะเร็งนั้นว่ารุนแรงแค่ไหน

สาเหตุที่เกิดโรคมะเร็งปอด

1)เกิดจากมลพิษและสารพิษของสิ่งแวดล้อม ในสังคมสมัยนี้ผู้คนที่ไม่สูบบุหรี่บางคนก็มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูงเพราะได้สูดดมควันบุหรี่ของคนที่ดูดบุหรี่ทั่วไปซึ่งคนที่สูดดมนั้นมีโอกาสทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดสูงกว่าคนสูบมากและมีสารอีกหลายๆ ชนิดที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดเช่น สารหนูรังสี ก๊าซเรดอน (radon) แอสเบสตอส ( asbestos) และสารเคมีและไอระเหยจากโรงงานต่างๆและฝุ่น

2)สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นสาเหตุต้นๆที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดและมะเร็งอีกหลายๆ ชนิดคนที่สูบบุหรี่นั้นมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเยอะกว่าคนที่ไม่สูบมากถึง 30 เท่า เพราะสารในบุหรี่นั้นมีสารที่ทำลายเซลล์ปอดเพราะสาเหตุนี้เซลล์ปอดนั้นจึงมีการทำงานผิดปกติโดยผู้ที่สูบบุหรี่จัดนั้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดมากที่สุด

มีวิธีป้องกันโรคมะเร็งปอดอย่างไร

1)มั่นดูแลสุขภาพตนเองอย่างมาก

2)ควรตรวจร่างกายประจำปีอย่างเป็นประจำ

3)หากเป็นสูบหรี่ ก็ควรหยุดสูบอย่างเด็ดเข็ด

4)เมื่อพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งปอดควรพบแพทย์และทำการรักษาโดยด่วน

5)หลีกเลี่ยงอาหารทุกชนิดที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง