veterinaryสัตว์แพทย์ คือ แพทย์เฉพาะด้านการรักษาของสัตว์โดยตรง ซึ่งแพทย์ที่รักษาสัตว์นั้น ก็เปรียบเสมือนกับหมอทั่วไปเหมือนกัน แต่มีความต่างที่ว่าจะรักษาแต่สัตว์เท่านั้น โดยนิยามของอาชีพนี้โดยทั่วไป ก็จะทำงานเป็นผู้วินิจฉัยโรค ตรวจ สั่งยา และให้ยาหรือรวมไปจนถึงเรื่องการผ่าตัดของสัตว์ โดยจะทำกับสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บต่างๆ ศึกษาและต้องหาทางออกให้กับโรคนั้นๆ ซึ่งผู้เป็นสัตว์แพทย์นั้นจะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความชำนาญเป็นอย่างมาก เพราะมนุษย์กับสัตว์นั้น มีโรคที่ไม่เหมือนกัน มีโรคที่ไม่ได้รักษาในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งปกติโรคต่างๆของมนุษย์ก็จะเป็นโรคที่คนทั่วไปรู้กันดี ที่สามารถแก้ไขและรักษาเบื้องต้นก่อนได้ แต่กับสัตว์นั้น เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร มีอาการยังไง และต้องรักษายังไง เราจะสังเกตได้จากอาการภายนอกของมันเท่านั้น ซึ่งก็ไม่สามารถทำให้เรารักษามันในเบื้องต้นได้ เราจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้องมีแพทย์เฉพาะทาง ที่มีความสามารถรักษาสัตว์ในประเภทต่างๆ โดย ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี่ได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีทัศนคติหรือมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรต่างๆ
  2. มีนิสัยรักสัตว์และรักในอาชีพของสัตว์แพทย์
  3. ต้องมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยจะต้องจบการศึกษาชีววิทยาในระดับเกรดที่สูง
  4. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสัตว์แพทย์ศาสตร์
  5. มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพกล้าคิดกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน
  6. มีความรับผิดชอบ อดทน มุ่งมานะ ซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถเอาตัวรอดได้
  7. ต้องรู้จักระงับความกลัวเมื่อต้องรักษาสัตว์ใหญ่
  8. มีความขยันชอบการสังเกตและหาความรู้ใหม่ๆเข้ามา
  9. สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วคล่องและว่องไวโดยจะต้องกล้าตัดสินใจในการให้ยาหรือการผ่าตัด